Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pantofelek24.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014 roku

z 21.11.2012

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pantofelek24.pl;

4. Sklep internetowy pantofelek24.pl– serwis internetowy dostępny pod pantofelek24.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków nip 5771854406, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Ustawa z 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz U Nr 22 poz 271 ze zm

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem pantofelek24.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod pantofelek24.pl, prowadzony jest przez fh Jacek , Jacek Włodarczyk ul ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer

b.) Mozilla firefox

c ) . Google Chrome

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pantofelek24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.9. Warunkiem rozpoczęcia składania zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.

3.0. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, to jest, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

c.) dopuści się innych zachowań,o których mowa w pkt 3.7 a

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, to jest środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, to jest: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową pantofelek24.pl, dokonać wyboru towaru , jego rozmiaru oraz kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

 

4.0. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z fh Jacek , Jacek Włodarczyk ul ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków ,Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

4.5. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską . Koszty dostawy wynoszą :

http://pantofelek24.pl/Koszty-wysylki-cabout-pol-14.html.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.7. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

( zwykle zamówienia relizowane są od 1 do 2 dni roboczych )

4.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pantofelek24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

4.9. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

5.0. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

50 1050 1168 1000 0090 6408 4610

b.) płatnością w systemie Inteligo (Płacę z Inteligo) ,mBank (mTransfer),Multibank (MultiTransfer) , PKO Bank Polski S.A. (iPKO) ],

c.) u kuriera , przy odbiorze towaru ( przesyłka pobraniowa )

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres [podmiotu prowadzącego sklep internetowy] podany w niniejszym Regulaminie.

Sklep Pantofelek24.pl wydłuża termin zwrotu do 30 dni.

6.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez pantofelek24.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  • dostarczania prasy

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

6.6. FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6.7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@pantofelek24.pl . FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Przykładowy formularz reklamacyjny do pobrania:

http://pantofelek24.pl/data/include/cms/reklamacje/formularz_reklamacji11.txt

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.8.FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.0. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fh Jacek, ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków, mailowo pod adres sklep@pantofelek24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7.2. FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków , zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

X. Postanowienia końcowe

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FH Jacek , Jacek Włodarczyk ul Wyszyńskiego 2/4 42-300 Myszków.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy wskazane w pkt 7 , 8 , 9 regulaminu

  • 50 dni na szybki zwrot
Masz problem ze złożeniem zamówienia?
pixel